Política de privacitat

El lloc web www.capleshortes.cat (en endavant, el lloc web) és propietat de EAP Poble Sec,

S.L.P. (en endavant, l’Entitat ).

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l´Entitat tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

 

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és EAP Poble Sec, S.L.P. amb CIF B62708755 amb domicili a C/ Nou de la Rambla, 169, 08004 de Barcelona, telèfon 93 324 91 00 i correu electrònic salut@capleshortes.cat

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpdhortes@eappoblesec.com, un escrit a C/ Nou de la Rambla, 169, 08004 de Barcelona, o bé, trucant al telèfon 93 324 91 00

Tractaments de dades

 

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per l´Entitat:

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de la relació laboral.
Legitimació Execució del contracte laboral.
Termini de conservació Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis

previstos a la legislació laboral.

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament SELECCIÓ DE PERSONAL
Finalitat Gestió dels processos de reclutament per a selecció de

personal.

Legitimació Consentiment del candidat o petició de mesures

precontractuals.

Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el procés  de

selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament PRESTACIÓ ASSISTENCIAL
Finalitat Prestació d’assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament

sol·licitat.

Legitimació Prestació d’assistència sanitària, base legal.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d’identificació del pacient: consentiments informats, informes d’alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l’anestèsia, informes d’exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d’anatomia patològica.

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

Destinataris Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d’Atenció a la ciutadania del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s’hagin de fer càrrec de les despeses derivades

de l’assistència.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.

 

Termini de

conservació

Las   dades   es   suprimiran   transcorregut   un   mes,   excepte

comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

Tractament PROVEÏDORS i CLIENTS
Finalitat Gestió del serveis i prestacions sol·licitades.
Legitimació Execució d’un contracte.
Termini de

conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir

amb les obligacions legals.

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament COMUNICACIÓ
Finalitat Enviament de SMS per recordatori de cites / Enviament de mails amb informació comercial, newsletter o butlletins / Consultes a

través de la pàgina web de l’Entitat.

Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de

conservació

Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu

consentiment.

Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament IMATGE
Finalitat Promoció i difusió de l’activitat de l’Entitat al nostre web i

xarxes socials

Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de

conservació

Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el

consentiment.

Transferències internacionals Consentiment de l’interessat després d’haver sigut informat dels

possibles riscos de les transferències internacionals degut a l’absència d’una decisió d’adequació i de garanties adequades.

 

És obligatori facilitar totes les dades?

 

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

 

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic dpdhortes@eappoblesec.com , o per correu postal a C/ Nou de la Rambla, 169, 08004 de Barcelona.

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic dpdhortes@eappoblesec.com, o per correu postal a C/ Nou de la Rambla, 169, 08004 de Barcelona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

L´Entitat l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.

WordPress Lightbox