TRANSPARÈNCIA

Contractació

Clàusules

Condicions generals a la contractació de les prestacions pròpies de l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària:

Les activitats contractades, els preus/tarifes, els paràmetres aplicables i els imports econòmics, pel període de vigència assenyalat, es descriuen a les clàusules addicionals.

Enllaç a contracte CatSalut:

Indicadors

El contracte que el Servei Català de la Salut estableix amb les diferents unitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), incorpora la contraprestació per resultats (CPR). Aquesta és una eina clau del CatSalut i de les entitats, per la millora continua de la qualitat de les prestacions sanitàries cercant un sistema de salut d’alta qualitat i alhora, com a catalitzadora de les línies prioritàries i objectius del CatSalut.

Proveïdors

L’entitat EAP Poble Sec, SLP és una entitat privada en forma de societat limitada professional i que no té la consideració d’entitat integrant del sector públic, ni la d’administració pública, ni tampoc la de poder adjudicador, als efectes de la seva inclusió en l’àmbit subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic (art. 3r).

 Nogensmenys, essent una entitat integrada en el Siscat i atenent al caràcter dels fons públics assignats pel Servei Català de la Salut, es garanteix l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació que inspiren la normativa sobre contractació pública.

Pots consultar el document amb la política de selecció de proveïdors:

Transparència

WordPress Lightbox