EL TEU CAP

Cartera de serveis

Aqui podreu trobar el recull de les diferents activitats i serveis que realitzem al nostre CAP.

Podeu sol·licitar cita prèvia trucant a:

 • 933 24 91 00 (adults) 
 • 933 24 91 00 Extensió 1 (pediatria)
 • 697 91 73 73 (podologia)

A continuació us mostrem les diferents modalitats de visita que es realitzen:

Atenció presencial
 • Consulta amb cita prèvia
 • Consulta urgent
 • Atenció a l’emergència
 • Consulta a domicili: 
  • L’atenció al domicili es realitza de forma espontània (domicili agut) o bé programada (visites de seguiment dins el programa ATDOM) 
  •  es presta tant en règim espontani en resposta a la demanda de la persona usuària, com en règim programat formant part d’un programa específic d’atenció domiciliària (ATDOM) en pacients especialment fràgils que precisen seguiment a domicili.
Consulta telemàtica
 • Visita telefònica
   • Consulta telefònica amb programació prèvia
   • Entrega de resultats.
 • La Meva Salut
  • eConsulta: Mitjançant un missatge directe i confidencial al teu equip de referència. És important recordar que aquest mitjà de comunicació no serveix per motius no demorables de salut.
 • Correu electrònic
   
  • Mitjançant un missatge indicant les dades personals de contacte i motiu de la demanda no urgent de salut a: salut@capleshortes.cat

Serveis públics

Activitats sanitàries

Les activitats que desenvolupen al Centre d’Atenció Primària (CAP) Les Hortes son aquelles que marquen el Departament de Salut, pròpies dels equips d’Atenció Primària de Salut:

 • Educació sanitària: Prevenció, Promoció d’hàbits i conductes generadores de salut i Promoció de l’autocura. 
 • Valoració dels criteris de baixa i alta laboral i control de les mateixes.
 • Seguiment de les derivacions generades a altres especialistes de l’àmbit públic.
 • Sol·licitud de procediments diagnòstics i terapèutics.
 • Generar certificats o informes requerits.
 • Promoció i educació per a la salut:
  • Informació i assessorament sobre conductes o factors de risc i sobre estils de vida saludables.
  • Activitats d’educació per a la salut grupals i en centres educatius.
  • Activitats preventives: 
   • Actuació sobre factors de risc (prevenció primària).
   • Actuació en fases presimptomàtiques de la malaltia: cribatges o diagnòstic precoç (prevenció secundària).
   • Atenció familiar.
   • Atenció i diagnòstic comunitari.
 • Aplicació de cures. 
 • Atenció a la persona amb problemes de salut aguts i l’Atenció a la patologia aguda protocolitzada. 
 • Acompanyament al dol. 
Treball Social Sanitari

Les Treballadora Social Sanitaria del CAP son part indispensable de l’equip. Treballa dia a dia en coordinació amb tots els professionals del centre per oferir una atenció completa a la persona: realitza visites presencials i domiciliàries de forma individualitzada o conjuntament amb l’equip sanitari de referència per poder realitzar una valoració del risc social.

Les tasques que desenvolupen son:

 • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
 • Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili i suport a pacient i a la persona cuidadora.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tant en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l’EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l’EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població. 
 •  Informació i assessorament sobre els recursos socials.
 • Diagnòstic social i elaboració d’un pla d’intervenció i treball centrat en la persona.
 • Assessorament en situacions de violència de gènere o agressions; així com derivacions d’urgència als serveis especialitzats i seguiment del cas.
 • Contenció i suport en situacions socials complexes i que requereixen d’adaptació a una nova situació, mirant de promocionar l’autonomia personal i proporcionar eines pròpies.
 • Prescripció d’activitats grupals comunitàries, també en coordinació amb les entitats del barri
Procediments i tècniques sanitàries i assistencials

Es realitzaran pel personal sanitari i inclouen:

 • Sutures, cures i tractament d’úlceres cutànies.
 • Administració injectables.
 • Vacunes segons calendari.
 • Seguiment tractament amb anticoagulants orals amb determinació INR per mitjà de sang capil·lar i coordinació amb especialitzada.
 • Extracció de sang i obtenció d’altres mostres biològiques.
 • Extracció de taps de cera i taponaments nasals.
 • Realització d’electrocardiogrames, oscil·lometria i/o doppler.
 • Realització d’espirometries, pulsioximetries.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d’embaràs.
 • Tires d’orina.
 • Sondatges vesicals.
 • Immobilitzacions i embenatges.
 • Infiltracions.
 • Aerosolteràpia.
 • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (AMPA).
 • Reanimació cardiopulmonar.
 • Cribratge de patologia oftalmològica amb fotografia del fons d’ull amb càmera amidriàtica.
 • Índex turmell-braç.
 • Strepto-test.
 • Cribratge degeneració macular amb reixeta d’Amsler.
 • Determinació nivells pro-BNP per diagnòstic descompensació insuficiència cardíaca ( excepcionalment )
 • Determinació nivells de D-dímer per diagnòstic de trombosi venosa profunda( excepcionalment)
 • Ecografia.
Servei d'analítiques
 • L’horari d’extraccions i la recollida de mostres es realitza demanat cita prèvia, de dilluns a dijous de 8 a 9h i divendres de 8 a 10:30h. 
 • En el cas de pacients amb impossibilitat de desplaçar-se, es realitzen analítiques a domicili.
Coordinació amb altres serveis sanitaris

A continuació detallem els centres externs amb qui ens coordinem per a mantenir l’activitat assistencial complementaria:

 • Hospital Clínic de Barcelona
 • Hospital Sagrat Cor
 • Hospital Sant Pere Claver
 • CETIR
 • Creu Blanca
 • Guirado
 • CRIL
 • CUAP Manso
 • CAS Sants 
Nutricionista

Educació en alimentació saludable, per a la prevenció i la promoció de la salut grupal i comunitària. El dietista-nutricionista actúa sobre la població en general, desenvolupant i participant en programes de polítiques alimentàries, de prevenció i salut, dins del Pla de salut comunitària de l’equip

Realització de grups i tallers diversos, sobre alimentació i nutrició, als CAP, orientats a persones amb necessitats específiques i en totes les etapes de la vida, en col·laboració amb altres membres de l’equip.

Atenció individualitzada puntual a casos complexos amb necessitats específiques, sempre de persones derivades per altres professionals de l’equip, i resposta a interconsultes realitzades pels metges, infermers, pediatres, llevadors, treballadors socials i altres membres de l’equip.

Fisioterapia
Prestacións cobertes per CatSalut

Es realitzen sessions de grup guiades per part dels professionals de fisioterapia del CAP.

Realització de grups i tallers sobre exercici físic terapèutic i activitat física adequada al CAP i, en menor proporció, a la comunitat, adreçats a persones amb problemes de funcionament o discapacitat derivats principalment de trastorns musculoesquelètics de baixa complexitat o per fragilitat, que els són derivades per altre/s professional/s de l’EAP i altres especialistes d’acord amb uns criteris diagnòstics i de derivació establerts.

Educació sanitària i realització d’activitats per a l’autocura i l’exercici físic terapèutic i activitat física adaptada a les necessitats individuals de persones que es troben en situació de risc de tenir problemes del funcionament o discapacitat, tant en sessions grupals en el CAP o en la comunitat, d’acord amb el pla de salut comunitària de l’EAP.

Prestacións no cobertes per CatSalut

Els i les professionals de teràpia manual també realitzen activitat no coberta per Catsalut. 

Per a més informació consulta al mostrador del CAP.

Odontologia

Activitats de promoció i prevenció en salut bucodental així com de seguiment i tractament de càries i patologia periodontal de baixa complexitat, d’acord amb les seves activitats i els serveis que preveu la Llei 12/2020 i amb la progressió definida en el seu pla de desplegament.

Potenciar l’educació i els hàbits saludables per a la promoció de la salut i la prevenció de problemes bucodentals en l’àmbit comunitari.

Educació sanitària de forma individual o col·lectiva, instruint sobre la higiene bucodental i les mesures de control dietètic necessàries per a la promoció de la salut bucodental i la prevenció de processos patològics bucodentals.

Document LLEI 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental.

Serveis odontologia

Els serveis que realitzarà l’higienista bucodental són:

 • Educació sanitària  dental de forma individual o col·lectiva.
 • Suport a la realització d’exàmens de salut bucodental.
 • Tècniques per a l’abordatge dels factors de risc i de patologia bucodental d’acord amb els protocols de tractament establerts.
 • Formació als membres de l’EAP en matèria d’educació sanitària bucodental.

El desplegament de la cartera es focalitzarà en els àmbits següents:

 • Activitats en consulta, d’educació sanitària individual i familiar, així com exàmens de salut i aplicació de les tècniques indicades.
 • Activitats grupals al CAP d’educació en promoció de la salut bucodental, d’educació sanitària i, oportunament.

Els destinataris del Programa d’atenció dental de Catalunya són:

Les persones de fins a catorze anys i les dones embarassades.

Les persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social, d’acord amb el que sigui establert per reglament. En tot cas, tenen aquesta consideració:

Els titulars o beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

Els infants i adolescents tutelats per l’òrgan competent en materia d’atenció a la infància i l’adolescència.

Les persones amb una vulnerabilitat social acreditada amb un informe específic dels treballadors socials.

Ortopantomografia: Aquesta prova, mitjançant Rx permet veure tota l’estructura bucodental i permet observar i detectar possibles complicacions futures. Si la prova és demanada per un especialista del servei sanitari públic no té cap cost per a l’usuari/a. Si per el contrari és una prova demanada per part d’un servei odontològic privat, la persona s’haurà de fer càrrec del cost de la prova.

 

Prestacions cobertes pel CatSalut

 • Consultes i revisions diagnòstiques de l’estat de la salut bucal.
 • Atenció i tractament sense demora d’urgències bucodentals.
 • Extraccions de peces dentals.
 • Valoració odontològica infantil i actuacions preventives (fluoritzacions tòpiques, segellats de fissures, educació higienicodietètica).
 • Instruccions sanitàries sobre higiene i dieta: personal i en grup (principalment en grups de risc).
 • Extraccions quirúrgiques.
 • Actuació en població pediàtrica de risc.
 • Valoració de lesions bucals.
 • Cirurgia de queixals del seny.
 • Atenció a patologia de l’articulació temporomandibular.
 • Revisions, instruccions d’higiene oral.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i RX periapicals).
 • Proves de sensibilitat al fred i calor.
 • Exodòncies simples i semi quirúrgiques.
 • Tartrectomies (neteges dentals) en dones embarassades i pacients adults amb discapacitat motora, en ambdós casos sota indicació facultativa d’odontologia..
Odontopediatria (infants de 0 a 14 anys):
 • Instruccions sanitàries en dieta i salut bucodental acompanyades d’ensinistrament d’higiene oral.
 • Aplicació de fluor tòpic segons les necessitats individuals de cada infant.
 • Revisió anual incloent-hi l’exploració radiogràfica quan sigui convenient.
 • Segelladors de fissures o fosses en dents permanents.
 • Obturacions en dents permanents.
 • Exodòncies de dents temporals i permanents.
 • Tartrectomies en dentició permanent quan es detecti càlcul i/o pigmentacions extrínseques incompatibles amb la salut gingival.
 • Programa de salut bucodental a les escoles.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i RX periapicals). 
Podologia
Prestacións cobertes per CatSalut

Atenció podològica per a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques

El peu diabètic és una complicació d’una malaltia vascular i neuropàtica crònica que poden patir les persones amb diabetis i que pot tenir conseqüències greus com les ulceracions, i fins i tot pot arribar a necessitar amputacions.

Quan es diagnostica a l’atenció primària o a l’especialista, es deriva cap a un professional de podologia, que es pot triar d’entre els de l’àmbit territorial del pacient. El nombre de visites anuals a podologia és variable en funció del risc de la persona.

Instrucció 11/2022 Atenció podològica a les persones amb diabetis i amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes:
Instrucció 11/2022 

Podeu consultar el llistat Professionals podòlegs amb atenció al peu diabètic

 

Prestacións no cobertes per CatSalut

La professional d podologia també realitza activitat no coberta per Catsalut. 

Per a més informació pots contactar al 697 91 73 73 (trucada o whatsapp).

Atenció especialitzada al centre

Per tal d’oferir un servei complet i millorar l’accessibilitat a la ciutadania, al centre comptem amb un servei de consulta per part d’especialistes de l’Hospital Clínic i de l’Hospital Sagrat Cor.

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l’encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial).

Cardiologia

L’especialista en cardiologia de l’Hospital Clinic està al nostre centre els dilluns al matí.

Dernatologia

L’especialista en dermatologia de l’Hospital Sagrat Cor està al nostre centre els dilluns al matí.

.

Digestiu

L’especialista en digestiu de l’Hospital Clínic està al nostre centre els dilluns a la tarda.

.

Reumatologia

L’especialista en reumatologia de l’Hospital Clínic està al nostre centre els dimarts al matí

.

Pneumologia

L’especialista en pneumologia de l’Hospital Clínic està al nostre centre els dilluns al matí.

.

Neurologia

Els especialistes en neurologia de l’Hospital Clínic estan al nostre centre els dilluns tarda i dimecres mati

.

Endocrinologia

L’especialista en endocrinologia i la infermera del servei d’endocrinologia de l’Hospital Clínic estan al nostre centre els dimarts tarda.

.

Urologia

L’especialista en urologia de l’Hospital Clínic està al nostre centre els dijous matí

.

Salut mental
 • Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
  L’especialista en psiquiatria i la infermera de salut mental  visiten al nostre centre el dimecres al matí.

  La especialista en psicologia visita al nostre centre  visita al nostre centre dimecres al matí.

 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
  La especialista en psicologia infantil visita al nostre centre el dijous al matí. 
  • L’especialista en psiquiatria visita al nostre centre els dilluns al matí. La infermera especialista en Salut Mental visita al nostre centre els….

.

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

Llevadores

Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, la interrupció voluntària de l’embaràs, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l’atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l’activitat comunitària a persones adultes, l’educació afectiva i sexual i l’atenció a la violència vers les dones.

Ginecologia

El servei de ginecologia està situat a la 6ª planta del  CAP Manso: C /Manso 19 6ª Planta o trucant al 935 56 67 55, de dilluns a divendres de 8 a 20h.

 • Programació de visites de seguiment ginecologia:
  • Seguiment de casos amb patologia prèvia.
  • Resultats alterats de proves que requereixin valoració clínica per part de ginecòleg.
  • Mastodínia (dolor mamari) o nòdul mamaria en pacient menor de 35 anys.
  • Sagnat Inter menstruals (entre regles).
  • Dolor menstrual de llarga evolució.
  • Grans vulvar o condilomes.
  • Col·locació de DIU.
  • Picors genitals recurrents.
  • Tràmits de PAO’s.

 • Atenció a visites d’urgències de ginecologia de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 15 a 19:30h, per els següents motius:

  • Sagnat en dona post menopàusica.
  • Nòdul mamari en pacient > 35 any o mastitis en no gestant.
  • Sagnat vaginal o dolor abdominal en gestant.
  • Sagnat vaginal abundant ( NO embarassada).
  • Dolor pèlvic agut.
  • Bony o lesió molt dolorosa a genitals.
WordPress Lightbox