Pla d’igualtat

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a l’empresa.

El pla d’igualtat fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

La Gerència d’EAP POBLE SEC SLP, donant compliment a les previsions legals en matèria d’igualtat, i promovent la integració de la perspectiva de gènere en l’organització i en l’estructura de l’entitat, vetllem per l’assoliment de la igualtat efectiva entre les dones i els homes que presten els seus serveis professionals a l’entitat, més enllà de la igualtat formal, donant suport a l’elaboració i a la implementació del Pla d’igualtat.

En aquests sentit el nou Pla ha estat aprovat en data 20 de febrer de 2024 per la Comissió Negociadora paritària i constituïda a tal efecte, formada per 6 persones en representació de l’organització i de les representants de les persones treballadores.

Aquest nou Pla, que un inclou el Protocol per a la prevenció i actuació front a l’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conducte contràries a la llibertat sexual i a la integrat moral en l’àmbit laboral, està registrat al REGCON ( Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat ) i recull els compromisos adquirits per l’entitat en matèria d’igualtat.

La seva vigència és de 4 anys i la comissió de seguiment continuarà treballant per el seu desplegament.

Responsabilitat social

WordPress Lightbox