Pla d’igualtat

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a l’empresa.

El pla d’igualtat fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Responsabilitat social

WordPress Lightbox