Drets ARCO

EXERCICI DEL DRET A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: DRETS ARCO

Parlem dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades de caràcter personal (art 15-18 LOPD i 23-26RLOPD) o autodeterminació informativa (poder disposar de les meves dades personals).

Al final de la pàgina es podrà descarregar el document per tal de poder exercir els seus drets que es descriuen a continuació.

DRET D'ACCÉS 

Consisteix en el dret de la persona afectada a saber:

1. Si s'estan tractant les seves dades personals,

2. Amb quina finalitat,

3. La informació sobre l’origen de les dades, i

4. Les comunicacions o cessions previstes (d'on vénen i on van).

Les  diferents formes d'accés:

DRET DE CANCEL·LACIÓ/RECTIFICACIÓ

Els drets de rectificació i cancel·lació pretenen evitar que les dades siguin inexactes o incompletes, o bé que es tractin dades que legalment haurien d'estar cancel·lades.

DRET DE CANCEL·LACIÓ

A la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig.

DRET DE RECTIFICACIÓ 

A la correcció, modificació de dades inexactes/incompletes, que ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa de la rectificació que se sol·licita.

DRET D'OPOSICIÓ

Dret a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals, sempre que hi hagi una causa justificada. Segons la LOPD, es podrà exercir quan concorri un motiu legítim i fonamentat referit a una situació personal concreta, i sempre que la llei no disposi el contrari.

PROCEDIMENT PER A L´EXERCICI D´AQUESTS DRETS 

Per exercir-los, haurà de personar-se en la mateixa entitat o enviar una sol·licitud escrita, a la qual s'adjunti una fotocòpia del DNI (o altre document vàlid en dret, que acrediti la identitat) i en la qual constin amb claredat:

Tota petició haurà de passar per la Unitat de Registre de CAP LES HORTES per a identificar el dia d’entrada.

No s'acceptaran peticions d'exercici de Drets via telefònica.

En cas que la petició no sigui efectuada directament per l’afectat, podrà ser formulada pel seu representant legal, presentant  el document acreditatiu de tal representació.

De forma complementària al dret d'accés, l'afectat podrà exercir els drets de cancel·lació, rectificació i oposició, per a això serà necessari indicar les dades a cancel·lar o rectificar, aportant les dades noves i la prova documental que acrediti el canvi, o indicar els processos en que vol quedar exclòs.

Enllaç d'interès:

Protecció de Dades. Generalitat de Catalunya.


Descarregar PDF: Models de Drets ARCOPOL.pdf