LLiure Elecció de Centre

La Lliure Elecció de Centre d´Atenció Primària és un dret que pot exercir qualsevol usuari empadronat a Catalunya.

Ens permet la sol.licitud d'un altre equip de professionals de primària diferent al que ens correspon segons el nostre domicili (assignació territorial).

L'exercici del dret d'elecció d´equip d'atenció primària és individual, essent que no és obligatori el canvi de tots els membres del nucli familiar (pot cobrir necessitats dels pares per horaris laborals).

No podran exercir aquest dret :

  1. Afil.liats a MUFACE,MUGEJU,ISFAS  que han triat l´atenció a centres sanitaris privats

  2. Vinculats amb PAMEM

  3. Persones incloses en programes d´atenció domiciliària (necessitat a llarg termini)

  4. Circumstàncies organitzatives del CAP:

El canvi pot veure's condicionat per la sol.licitud d'un metge no disponible per garantir la qualitat assistencial (no excedir el límit de persones assignades a cada metge).

Per tal de formalitzar el procés de sol.licitud de canvi d´equip  haureu d´omplir (per triplicat) l'imprès o formulari de sol.licitud de canvi que podreu descarregar des d'aquesta web i presentar-la al CAP (signat).

El termini de comunicació de resolució a la vostra petició és d'un màxim de 10 dies hàbils.En cas de no rebre resposta s'entén l'acceptació de la so.licitud.

 

En cas d'acceptació d'aquesta sol.licitud, alguns dels serveis continuarien vinculats al Cap que us toca per residència:

               1.ortopèdiques

               2.tractaments dietoterapèutics, 

               3.atenció podológica per a persones diabètiques amb patologies                           vasculars i neuropàtiques cròniques,

               4.transport sanitari

               5.Rehabilitació.Es durà a terme, preferentment en els serveis                                 específics corresponents segons domicili, atès que sovint està                               relacionada amb processos que comporten incapacitat funcional                            temporal.

El centre assignat realitzaria :

 

La presentació d'un nou canvi d´Equip es pot realitzar transcorregut  1 any d'ençà la primera, a excepció d'un canvi de domicili del sol.licitant, moment en que podrá escollir el centre que li correspon segons nou domicili de residència (Equip d'assignació territorial).

 

 

Veure enllaç