Sol·licitud Voluntats anticipades

Si bé és cert que la vida ens acompanya en néixer, els pensaments de la mort poden néixer amb la pèrdua accelerada de la vida (malaltia greu), o durant l'acompanyament d´aquells que pateixen alguna malaltia terminal.

La mort, com a constructe tabú,  està perdent la batalla davant el creixent interès d'alguns per exercir el seu dret a l'autonomia* com a pacient , en compartir els seus desitjos d´actuacions sanitàries amb els professionals de salut en qui confien, alhora que en aquells que decideix els representin, anticipant que voldran quan els manquin els mitjans per participar activament de les seves decisions de salut.

Els ànims de formalitzar aquestes declaracions personals, expressades lliurement i fonamentades en els principis i valors individuals, han originat el Document de Voluntats Anticipades (D.V.A) o Testament Vital, i el Registre de Voluntats Anticipades**.

Què és un D.V.A?

Són les instruccions d'una persona, fruït d'una reflexió de futur i dels seus valors, adreçades al seu metge/metgessa responsable, per a ser tingudes en compte quan aquesta es trobi en situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Es formalitzen en un document legal i una eina de millora en la comunicació entre professionals de la salut i pacients.

És una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment.

Quan es pot fer?

En decidir-ho, no cal tenir cap malaltia.

Qui el pot fer? 

Qualsevol persona major d'edat i capacitada per prendre decisions de manera lliure.

Com?

Existeixen 2 vies amb la mateixa validesa:

1. Formalitzant un escrit en presència de 3 Testimonis.

La llei exigeix que els tres testimonis siguin majors d'edat, que tinguin la capacitat d'obrar i que, com a mínim, dos d'ells no tinguin relació de parentiu fins al segon grau ni estiguin vinculats amb la persona per relació patrimonial.

L'escrit, sense contenir previsions contràries a l´ordenació jurídica ni a la bona praxis clínica, recollirà les dades d'un Representant.

2. Davant Notari 

Quan es faria servir?

Quan una persona no es pugui expressar lliurement i de manera conscient a l´hora de decidir sobre els procediments mèdics a aplicar i facilitar la pressa de decisions d'accions sobre la seva salut a les persones properes i equip de professionals responsables.

I el representant?

És qui ajudarà a interpretar i defensar l´acompliment de les instruccions recollides al document i serà coneixedor dels desitjos de la persona quan ja no els pugui expressar, amb la capacitat de fer arribar a l´equip mèdic tot allò que un mateix ja no pugui transmetre respecte a decisions rellevant per a la seva salut.

No pot ser el metge i preferible que no sigui un dels testimonis.

Sí pot ser qualsevol persona amb vincle afectiu o de parentiu.Convé evitar aquelles persones amb les que es pugui plantejar qualsevol conflicto d'interessos.

El representant podria arribar a participar en discussions i reunions concernents a la salut de la persona malalta, i, si és pertinent, pot decidir quina informació mèdica sobre aquesta se li procurarà a altres persones.

Tot i això, si el Document inclou instruccions específiques sobre l'assistència sanitària, aquest les haurà de respectar i defensar. Només en aquells aspectes que no es determina què s'ha de fer en certes circumstàncies, llavors és la persona representant qui decidirà, sense contradir mai allò registrat a l'escrit.

Models?

No existeix un model únic. Al final d'aquest escrit en trobareu un.

Té caducitat?

No, però es pot accedir, modificar/renovar o revocar (totalmente o parcial) a petició de l´interessat.

És efectiu quan la persona perd les capacitats de decisió i comunicació i té validesa un cop escrit i signat per la persona i pel notari o els testimonis

Qui tindria còpia?

Què és el registre central de voluntats anticipades (RCVA)?

És obligatori inscriure al RCVA?

És opcional i no li dóna més valor.

Qui pot presentar-lo?

Quina documentació cal?

1. D.V.A AMB TESTIMONIS:

2. D.V.A DAVANT NOTARI:

On registrar el D.V.A? 

Al Departament de Salut (Pavelló Ave Maria): Trav. De les Corts, 131-159.

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

També podeu cursar el tràmit a través del vostre CAP (contacteu amb l'Unitat d´Atenció a la Ciutadania del CAP Les Hortes o a través d’e-mail: capleshortesescolta@eappoblesec.com)

 

* Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d´informació concernent la salu i l´autonomia del pacient, i la documentació clínica

** Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el RVA.

 

Enllaços d'interès: 

Generalitat de Catalunya. Decret 175/2002

Comitè de Bioètica. Consideracions sobre DVA.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/V/voluntats_anticipades/documents/arxius/fullet_dva.pdf

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/document.jsp?doc=7_10645.pdf

Llei Eutanàsia

Preguntes freqüents eutanàsia

 


Descarregar PDF: Model orientatiu (CAT:ESP).zip

Descarregar PDF: solicitud_inscripci_rva_catala.pdf

Descarregar PDF: solicitud-inscripcion_rva-castella.pdf
Veure enllaç