Pediatria

Pediatria

Missió

Tenir cura del nadó i el nen des del naixement fins als 14 anys. A partir dels 15 anys, el metge de familia es farà càrrec de la seva salut. 

Objectius i Accions

1. Atenció en patologies agudes i cròniques.

2. Revisions atenent el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut.

3. Vacunacions sistemàtiques segons el Calendari vacunal vigent del Departament de Salut i la vacunació no sistemàtica.

4. Activitats i tallers: Massatge infantil, Programa “Salut i Escola”, Vacunació escolar.

 

NOTA INFORMATIVA: Queda suspès el contacte amb el servei a través de correo electrònic de pediatria, habilitat en el moment de pandèmia Covid 19