Odontologia

Odontologia

El nostre equip està format per professionals amb una àmplia trajectòria i amb un objectiu principal fonamentat en la qualitat asistencial.

Missió

Tenir cura de la salut bucodental a totes les franges d´edat, donant cobertura als serveis públics (segons cartera establerta pel Ministerio de Sanidad y Consumo, segons el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitàrias del Sistema Nacional de Salud, en l’annex I)

Objectiu

Avaluació, diagnòstic de l´estat bucal i tractament, en totes les franges d´edat.

Accions

1. Informació i educació per a la salut (consell bucodental)

2. Tractament de processos aguts odontològics i atenció de demandes urgents: dolor o flemó dental,processos infecciosos/inflamatoris, traumatismes oseodentaris, ferides i lesions a la mucosa oral i patologia de l´ articulació temporomandibular.

3. Extraccions dentals (exdòncies, exodòncies quirúrgiques,cirurgia menor).

4. Exploració preventiva en la cavitat oral (detecció precoç de lesions pre malignes i, si escau, biopsies de lesions mucoses)

alhora, higienes per a dones gestants (instruccions en matèria de dieta i salut bucodental, ensinistrament en higiene bucodental).

5. Odontopediatria:

 

Quedaran exclosos de cobertura

(Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización)

 

 guia masticació fàcil