Hepatitis Viral: què és?

Hepatitis Viral: què és?

El 28 de juliol se celebra el dia mundial de l´hepatitis

Dia mundial hepatitis

L'hepatitis viral és una inflamació del fetge causada per un dels 5 virus de l' hepatitis, anomenats tipus A, B, C, D y E.

Ara bé, si tots ocasionen malaltia hepàtica, difereixen en epidemiologia, l'evolució natural, la prevenció, el diagnòstic i el tractament.


Informació general 


500.000.000 de persones pateixen infecció crònica pel virus de l'hepatitis B (VHB) o el virus de l'hepatitis C (VHC).
Aproximadamente 1.000.000 de persones moren anualmente (~2,7% del total de morts) per causes relacionades amb les hepatitis virals, més freqüentment per afeccions hepàtiques, inclòs el càncer de fetge.
S'estima que el 57% dels casos de cirrosi hepàtica i el 78% de los casos de càncer hepàtic primari són conseqüència de la infecció pel  VHB o el VHC.

El virus de la hepatitis A (VHA)

Habitualment, es transmet per la via fecal-oral, ja sigui a través del contacte entre persones o per ingestió d'aliments o aigua contaminats. Algunes pràctiques sexuals també poden contribuir a la disseminació del VHA.

En molts casos, la infecció és lleu i la majoria de les persones es recupera completament i roman immune a futures infeccions pel virus.

No obstant això, les infeccions pel VHA també poden ser greus i posar en perill la vida. La major part de les persones que viuen en zones del món amb sanejament insuficient han estat infectades per aquest virus.

Hi ha vacunes eficaces i segures per a prevenir la infecció pel VHA.

Hepatitis A

El virus de la hepatitis B (VHB)

Es transmet per contacte amb sang, semen i altres líquids corporals infectats.

Les mares infectades poden transmetre el VHB als seus fills en el moment del naixement, i els membres d'una família infectats poden transmetre-ho als nens en la infància primerenca. La transmissió també pot ocórrer per relacions sexuals sense protecció, transfusions de sang o hemoderivats contaminats amb el VHB, injeccions contaminades durant procediments mèdics, i per compartir agulles i xeringues entre consumidors de drogues injectables.

El VHB també és un risc per al personal sanitari que es punxa accidentalment amb una agulla durant l'atenció de persones infectades. Es disposa d'una vacuna eficaç i segura per prevenir la infecció pel VHB.

Hepatitis B

El virus de la hepatitis C (VHC)

Es transmet principalment per contacte amb sang infectada. Això pot passar per transfusió de sang i hemoderivats infectats pel VHC, per injeccions contaminades durant procediments mèdics i per compartir les agulles i xeringues entre consumidors de drogues injectables.

També és possible la transmissió sexual o interfamiliar, però això és molt menys freqüent.

No hi ha una vacuna contra el VHC.

Tant el VHB com el VHC poden causar càncer.

Es disposa d'agents antivirals contra el VHB i el VHC.

S'ha demostrat que el tractament de la infecció pel VHB disminueix el risc d'aparició de càncer hepàtic i mort.

En general, es considera que la infecció pel VHC és curable, encara que per a moltes persones això no és possible en la realitat.

L'accés al tractament segueix sent una limitació en moltes parts del món.

Hepatitis C

Pla Govern eliminar hepatitis C

Les infeccions pel virus de l’ hepatitis D (VHD)

Ocorren exclusivament en persones infectades pel VHB.

La doble infecció pel VHD i el VHB pot provocar malaltia més greu i pitjors resultats.

La vacuna contra l'hepatitis B protegeix contra la infecció pel VHD.


Igual que el VHA, el virus de l'hepatitis E (VHE) es transmet pel consum d'aliments o aigua contaminats.

El VHE és una causa freqüent de brots d'hepatitis en el món en desenvolupament i als països desenvolupats cada vegada més es el reconeix com una causa important de malaltia.

La infecció pel VHE s'associa amb un augment de la morbiditat i la mortalitat de les dones embarassades i els nounats.

Altres tipus d´hepatitis


Prevenció i control de les hepatitis virals: un enfoc específic

Donades les diferències en la distribució geogràfica, la transmissió, el diagnòstic i el tractament de les hepatitis A, B, C, D i E, les estratègies de control i prevenció han de ser específiques. Un enfocament integral de prevenció de les hepatitis virals inclou diferents estratègies.


Prevenció primària


Les accions de sensibilització i conscienciació sobre tots els tipus d'hepatitis virals ajuden a reduir la transmissió en la comunitat.
Hi ha àmplia disponibilitat de vacunes segures i eficaces per prevenir les infeccions pel VHA i VHB.

Poden prevenir la transmissió del VHB i el VHC:

Les mesures de reducció de danys entre els consumidors de drogues injectables prevenen la transmissió del VHA, VHB i el VHC.

Les mesures de seguretat del treball prevenen la transmissió de les hepatitis virals al personal sanitari.
Els aliments i l'aigua salubres brinden protecció contra les infeccions pel VHA i el VHE.

Associació catalana malalts hepatitis

 

« Tornar