LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, sobre PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En virtut dels articles 4,5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, l'EAP Poble Sec,S.LP (Cap Les Hortes) posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat Fitxer de pacients de Cap Les Hortes.

La finalitat de la seva creació és el tractament mèdico-sanitari i social de dades dels usuaris del nostre centre, en la seva totalitat o alguna part.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els que s'organitza Cap Les Hortes, així com els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades als efectes de la correcta prestació de l'assistència mèdico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquest centre està adherit.

El responsable del fitxer és l'Eap Poble Sec,S.LP. Per a exercitar els drets esmentats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida al Director de Cap Les Hortes en el seu domicili situat a C/ Nou de la rambla,169, de Barcelona, C.P 08004.

El centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als que es presti assistència en aquest centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari del Cap Les Hortes (recepció).