Economia

Economia

En aquesta secció trobareu documents que contemplen els marcs normatius que regulen la nostra Entitat Proveïdora de Serveis en relació amb CatSalut i Entitats vinculades en l'àmbit laboral.

 

CONTRACTE CATSALUT

Eap Poble Sec, S.L.P , l'any 2015, va obtenir la renovació en l´adjudicació de la contractació de la gestió de serveis d´atenció primària de salut en l`ambit de l' Àrea bàsica de Salut Barcelona 3A, essent aquest la tercera adjudicatura d´aquest servei.

Disposeu del document sencer en aquesta secció

 

CLÀUSULES CATSALUT

Regulen , anualment, les condicions de contractació amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)

Disposeu dels documents vigents sencers en aquesta secció.

 Una de les clàusules adicionals del nostre contracte regula les obligacions vinculades amb la Llei de Transparència:

Clàusula Adicional Quinzena Transparència Eap Poble Sec,S.L.P

 

La Instrucció CatSalut 11/2017 Transparència recull les actuacions en relació amb les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública.

Aplicació a centres, establiments i serveis del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) d’entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública.

Donant compliment a l´esmentada Llei es detallen , seguidament les:

 

RETRIBUCIONS ANUALS ÍNTEGRES PERCEBUDES A TEMPS COMPLET (2017)

 La retribució anual bruta íntegra pels càrrecs directius , per a cadascú dels  administradors solidaris d´EAP Poblesec SLP ha estat :

 La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per als professionals de medicina de família i comunitària:

 La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals de pediatria:

 La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals d'odontologia:

 La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals d'infermeria familiar i comunitària:

 La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals de treball social:

  La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals d'auxiliar de clínica:

La forquilla retributiva anual íntegra (2017) per a professionals d'auxiliar administratiu:

Taules salarials conveni centres concertats amb CatSalut

 

CONVENI LABORAL

Disposeu del document signat per a totes les Entitats clicant:

Segon Conveni de Centres Concertats amb CatSalut

 

PACTE TERRITORIAL AISBE

Formem part, com Entitat, de l'AISBE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra) amb l'objectiu de millorar la coordinació assistencial entre professionals i entitats del sistema ,el desenvolupament integral dels primers amb el seu apropament de l'atenció especialitzada a l'atenció primària i afavorint el treball conjunt de tots ells en benefici de les persones que atenem.

Disposeu del document sencer en aquesta secció

 

OBJECTIUS

Disposeu dels documents sencers, del darrer exercici ,en aquesta secció

 

RESULTATS

Disposeu dels assolits, en la darrera avaluació,en aquesta secció


contracte signat Catsalut 2015

Aliança estratègica AISBE

Clàusula 13 Barcelona 3A.Cl.General-condicions.

Enquesta satisfacció PLAENSA 3-A

Clàusula 14 Barcelona 3A.Contraprestació per Resultats

15 Barcelona 3A.Trasparencia

16 Barcelona 3A.Tractament dades

17 Barcelona 3A.DMA

Objectius 2017 AP

Resultats objectius_Barcelona_3A