Transparència

Transparència

En aquesta secció trobareu documents que contemplen els marcs normatius que regulen la nostra Entitat Proveïdora de Serveis en relació amb CatSalut i Entitats vinculades en l'àmbit laboral.

 

CONTRACTE CATSALUT

Eap Poble Sec, S.L.P , l'any 2015, va obtenir la renovació en l´adjudicació de la contractació de la gestió de serveis d´atenció primària de salut en l`ambit de l' Àrea bàsica de Salut Barcelona 3A, essent aquest la tercera adjudicatura d´aquest servei.

Disposeu del document sencer en aquesta secció

 

CLÀUSULES CATSALUT

Regulen , anualment, les condicions de contractació amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)

Disposeu dels documents vigents sencers en aquesta secció.

 Una de les clàusules adicionals del nostre contracte regula les obligacions vinculades amb la Llei de Transparència:

Clàusula Adicional Quinzena Transparència Eap Poble Sec,S.L.P

 

La Instrucció CatSalut 11/2017 Transparència recull les actuacions en relació amb les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública.

Aplicació a centres, establiments i serveis del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) d’entitats prestadores de serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública.

Donant compliment a l´esmentada Llei es detallen , seguidament les:

 

 

 

PACTE TERRITORIAL AISBE

Formem part, com Entitat, de l'AISBE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra) amb l'objectiu de millorar la coordinació assistencial entre professionals i entitats del sistema ,el desenvolupament integral dels primers amb el seu apropament de l'atenció especialitzada a l'atenció primària i afavorint el treball conjunt de tots ells en benefici de les persones que atenem.

Disposeu del document sencer en aquesta secció

 

CLÀUSULES I OBJECTIUS

Disposeu dels documents sencers, del darrer exercici ,en aquesta secció

Clàusules Eap Poble Sec S.L.P 3A

 

Política retributiva:

Taules salarials conveni centres concertats amb CatSalut

 

Política de selecció i avaluació de proveïdors:

 

Finances

 

Resum executiu del sistema Compliance

 

 

 

 


Aliança estratègica AISBE

20210203_ObjectiusAtencioPrimaria2021

20210129_ObjectiusTransversals2021

15 Barcelona 3A.Trasparencia

16 Barcelona 3A.Tractament dades