Avís legal

El present document i els seus continguts constituteixen l´Avís Legal i Condicions d´ús que regulen l’accés, navegació i utilització del web www.capleshortes.cat amb titularitat d´EAP Poble Sec,S.L.P i que implica l´acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi aquest lloc web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

EAP Poble Sec,S.L.P l´informa que es responsable del web que vosté està visitant i navegant , que té el seu domicili social al Carrer Nou de la rambla,169 de Barcelona, amb codi postal 08004 i CIF número B62708755 i que està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona , tomo 34064, foli 141, full B 240578, en unió amb l´otorgada amb número 4418.

L’ús del web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, l’usuari)) i implica l’acceptació plena de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EAP Poble Sec,S.L.P en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al web.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web i , per tant, comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les Condicions Generals.

En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.capleshortes.cat qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

Sense perjudici d’això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d’ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests serveis específics oferts per l’ENTITAT, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si s’escau, a aquest efecte per l’ENTITAT. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per l’ENTITAT en el moment en que es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

L´Eap Poble Sec, SL.P no recull de forma conscient informació de menors de 16 anys i els seus llocs web no estan dirigits a menors d’aquestes edats. Recomanem que pares i tutors controlin de manera activa les activitats i interessos dels seus fills a internet i en dispositius mòbils.

L´ EAP Poble Sec, S.L.P, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització i accés, quan sigui convenient per a la seva millor prestació . L’accés i utilització dels continguts i serveis amb l’entrada en vigor de les modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

El contingut del present web està protegit per les lleis españoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de l’ENTITAT.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’ENTITAT o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’ENTITAT o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i/o als seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’ENTITAT o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Els esmentats continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar els esmentats continguts de forma diligent, correcta i lícita. No podran fer-se servir els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.capleshortes.cat té caràcter gratuït, si bé alguns dels serveis i continguts oferts per l’ENTITAT a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, cosa que s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació.

Aquest web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals l´EAP Poble Sec, S.L.P no té cap control, no assumint cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o s’ofereixi.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquest web, o a d’altres pertanyents a tercers els enllaços dels quals podrà trobar dins d’aquest web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i s’abstindrà d’utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a l’ENTITAT a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi lloc web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’ENTITAT per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del lloc web, excepte autorització expressa i per escrit de l’ENTITAT.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que l’ENTITAT ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar de cap manera que l’ENTITAT ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’ENTITAT ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’ENTITAT i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

L’ENTITAT no autoritza l’establiment d’un enllaç al lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L’ENTITAT no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. l’ENTITAT no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat de seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

EAP Poble Sec,S.L.P ,amb independència del que disposen les condicions particulars, podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

L´informem que la finalitat d’aquest lloc web no és la recollida de dades de les persones usuàries. No obstant això, es podria arribar a procedir a la recollida de dades personals mitjançant formularis de sol·licitud d’informació o preinscripció a activitats oferides per l’Entitat. Pot consultar la nostra Política de privacitat a http://capleshortes.cat/app/politica-de-privacitat